Avtalsvillkor

LM Layer & Mesh AB är medlemmar hos IT&Telekomföretagen. Vi använder IT&Telekomföretagens standardavtal för branschen.

VARFÖR STANDARDAVTAL?

IT&Telekomföretagens standardavtal har sedan många år en stark ställning i Sverige och uppfattas som branschpraxis av våra Svenska domstolar.

NYA STANDARDAVTAL ANPASSADE TILL KOMMANDE DATASKYDDSFÖRORDNING (GDPR)

IT&Telekomföretagen har tagit fram standardavtalstexter och särskilda bestämmelser som är tänkta att användas tillsammans med övriga avtal när leverantörer ska lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för kunders (personuppgiftsansvarigas) räkning.

VILL DU VETA MER OM DET FINSTILTA?

För att få tillgång till avtalen kontakta team@layermesh.se. Standardavtalen gäller som en del av LM LAyer & Mesh AB ramavtal. Vi kan sända avtalen elektroniskt eller utskrivna i pappersform.

OM WEBBPLATSEN

LM Layer & Mesh AB nedan benämnt “Layer & Mesh”, äger denna webbplats och, om annat ej anges även innehållet på densamma. Innehållet på denna webbplats får endast användas i syfte att inhämta information. Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Layer & Mesh.

VARUMÄRKEN OCH UPPHOVSRÄTT

Alla varumärken, andra kännetecken, logotyper, texter, bilder och programvara som återfinns på denna webbplats tillhör Layer & Mesh eller dess dotterbolag om ej annat anges. Detta material utgör immaterialrättsligt skyddad egendom. All användning av dessa varumärken, kännetecken, logotyper, texter, bilder och programvara år, om ej annat framgår av dessa villkor, förbjuden. Olovligt nyttjande eller distribution av material på denna webbplats kan – med stöd av tillämplig lag – leda till såväl civilrättsliga som straffrättsliga påföljder. Layer & Mesh kommer att vidta samtliga möjliga åtgärder för att skydda och upprätthålla sina immateriella rättigheter.

INFORMATIONSPOLICY

Layer & Mesh lämnar inte några som helst garantier varken uttryckliga eller underförstådda, rörande informationsinnehållet på denna webbplats. Layer & Mesh garanterar varken att informationen på denna webbplats är korrekt eller komplett. Layer & Mesh förbinder sig inte att Uppdatera vare sig informationen eller materialet på denna webbplats. Layer & Mesh förbehåller sig vidare rätten att vid varje tidpunkt – utan att på förhand ge besked därom – förändra informationen på denna webbplats. Dessa förändringar kommer sålunda att införas i varje ny version av webbplatsen. Layer & Mesh kan aldrig hållas ansvarigt för de skador direkta eller indirekta av vad slag det vara må, vilka på något sätt har ett samband med nyttjandet av eller oförmågan att kunna nyttja webbplatsen eller dess innehåll alternativt skador som på annat sätt har ett samband med innehållet på webbplatsen. Detta gäller oavsett om det är fråga om kontraktuellt, utomkontraktuellt eller strikt skadeståndsansvar alternativt någon annan form av skadeståndsansvar. Detta gäller även om Layer & Mesh blivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.

ANDRAS WEBBPLATSER

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje man. Dessa länkar är inlagda på webbplatsen i syfte att underlätta dess besökares användning. Layer & Mesh ansvarar varken för dessa webbplatsers innehåll eller för informationens tillförlitlighet på webbplatserna. Layer & Mesh ansvarar inte heller för dessa webbplatsers uppfyllelse av integritetsskyddet.

INTEGRITETSPOLICY

Layer & Mesh respekterar den personliga integriteten och behandlar inte personuppgifter om dessa inte har tillhandahållits Layer & Mesht frivilligt av den individ vars personuppgifter det rör. Layer & Mesh efterlever de nationella lagstiftningarna rörande informationsbehandling. Tveka inte att kontakta oss om DU har frågor kring dessa villkor.

GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

GDPR är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen den 25 maj 2018. I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter. Vi kommer behandla era personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR.

DIN RÄTT TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter. DU har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer. Du kan när som helst kontakta oss och be om att få dina personuppgifter borttagna från våra systern. Kontakta oss på: team@layermesh.se.